مسئولین نخستین کنفرانس

دکتر علی اکبر مویدی
رئیس : دکتر علی اکبر مویدی
دکتراي فیزیولوژی گیاهی
ریاست مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 دبیرعلمی : دکتر محمد حسین عزیزی
دکتراي علوم و صنايع غذائي
ریاست انجمن علوم و صنایع غذائی ایران
استاد دانشگاه تربيت مدرس

 

 

دکتر کریمی
دبیر: دکتر مهدی کریمی
دکترای علوم و صنایع غذائی
هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 


دبیرشورای فنی : دکتر مهدی قیافه داوودی
دکتراي علوم و صنايع غذائي
هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 


مسئول پنل های تخصصی : دکتر زهرا شیخ الاسلامی
دکتراي علوم و صنايع غذائي
هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 kamran daraiy
دبیراجرائی: مهندس کامران دارائی

 مدیر مرکزهمایش های راهبردی علوم و صنایع

 

 

کمیته اجرایی

kamran daraiy

دکتر علی گزنچیان
 
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی مرکز تحقیقات و آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 kamran daraiy
دکتر علیرضا فروغی
 
معاون آموزشی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

kamran daraiy
دکتر محمد سعیدی راد
 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

kamran daraiy
مهندس مهدی صداقت
 
مرکزهمایش های راهبردی علوم و صنایع

 

 

 

kamran daraiy
مهندس پیمان سمندری
 
مرکز همایش های راهبردی علوم و صنایع

 

 

سایر بخش های مرتبط

Iran Cereal Tech Conf Scientific Council
IranCerealTech Conference Send paper Tutorial
Iran Cereal Tech Conference Scientific Topics buttom


Copyright © Conference on Science & Technology of Cereals, Bread and Flour Products. All rights reserved 2014

Designed & Developed By e-FoodTech Institute
e-foodtech Electronic Conference Organizer